Uvjeti korištenja


Zbog stalnih tehničkih inovacija i promjena mjerodavnog zakonskog okvira s vremena na vrijeme Uvjeti korištenja bit će izmijenjeni i/ili dopunjeni. Stoga molimo korisnika da pregleda ove Uvjete korištenja prije svakog posjeta internetskoj stranici i uzme u obzir izmjene i/ili dopune.
 
Uvod
Internetska stranica Online Tržnice grada Zagreba uspostavljena je s ciljem spajanja kupaca s domaćim proizvođačima koji posluju u gradu Zagrebu. Stranica je besplatna za korisnike i kupce; putem iste sklapaju se ugovori izvan poslovnih prostorija i ugovori na daljinu te se na iste primjenjuju odredbe ZZP-a.
 
Predugovorne obavijesti

Članak 57.
(1) Prije nego što potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o:
1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.
(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na ugovore koji imaju za predmet digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju.
(3) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka čine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati osim ako su se strane izrijekom drukčije sporazumjele.
(4) Ako je ugovor izvan poslovnih prostorija ili ugovor na daljinu sklopljen na neodređeno vrijeme ili je njime ugovorena pretplata, ukupna cijena iz stavka 1. točke 5. ovoga članka odnosi se na ukupne troškove u pojedinom obračunskom razdoblju.
(5) Ako je u ugovoru iz stavka 4. ovoga članka ugovorena fiksna naknada, ukupna cijena iz stavka 1. točke 5. ovoga članka uključuje i ukupne mjesečne troškove.
(6) Ako u ugovoru iz stavka 4. ovoga članka ukupna cijena ne može biti razumno izračunata unaprijed, potrošač mora biti obaviješten o načinu izračuna cijene.
(7) Ako trgovac ne obavijesti potrošača o dodatnim troškovima predviđenima u stavku 1. točkama 5. i 9. ovoga članka, te stavcima 4. do 6. ovoga članka, potrošač nije dužan snositi te troškove.
(8) Obavijest iz ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe drugih jezika.
Suradnjom Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo i Podružnice Tržnice Zagreb stvorena je jedinstvena platforma, virtualna tržnica na kojoj lokalni proizvođači nude svoje proizvode kupcima. Pristupom na stranicu bez ograničenja i prigovora prihvaćate ove Opće uvjete korištenja internetske stranice koje možete ispisati ili pregledavati.

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

1. Intelektualno vlasništvo

Ako nije drukčije navedeno, svi sadržaji stranice Online Tržnice grada Zagreba (tekstovi, fotografije i dr.), dizajn i ostali elementi vlasništvo su Grada Zagreba te su zaštićeni propisima prava intelektualnog vlasništva.
Možete upotrebljavati sadržaje stranice isključivo za osobne nekomercijalne potrebe te ih u tu svrhu možete pohraniti isključivo na svoj uređaj (računalo, mobilni uređaj, tablet i dr.). Snimanje podataka, djelomično ili u cijelosti, na bilo koji drugi medij za pohranu podatka, njihovo reproduciranje, objavljivanje ili upotreba u komercijalne svrhe dozvoljeni su samo uz prethodnu pisanu suglasnost Grada Zagreba.

2. Uredništvo

Ovu internetsku stranicu za vas uređuju registrirani domaći proizvođači registrirani na Online tržnici grada Zagreba. Sektor za internetsku komunikaciju, promotivne aktivnosti i vizualni identitet Grada, Ured gradonačelnika, Grad Zagreb odgovoran je za postavljanje platforme i pružanje podrške korisnicima i kupcima, registrirani ponuditelji su odgovorni za ispravnost sadržaja na vlastitim profilima.

3. Odricanje od odgovornosti za ispravnost ponude

Informacije o domaćim proizvođačima isključiva su odgovornost registriranog domaćeg proizvođača. Svaki domaći proizvođač nudi svoje proizvode te odgovara za svoje kontakt podatke, vrijeme dostave, ponudu proizvoda i ostale informacije na njihovim stranicama.
Registriranjem na stranici domaći proizvođači suglasni su da se njihovi podaci uneseni na platformu objavljuju javno te da su odgovorni za sadržaj koji su unijeli.
Ove internetske stranice sadrže slike, cijene, opis ponuda, proizvoda i ostalo. Sadržaj je moguće mijenjati u bilo kojem trenutku. Grad Zagreb omogućuje pristup tim informacijama, no ne preuzima odgovornost u pogledu njihovog sadržaja.
Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se tamo nude te za rješavanje povezanih narudžbi.
Grad Zagreb ne preuzima odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojih dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.
U slučaju narudžbe pisanim putem ili telefonski ista se realizira u izravnoj komunikaciji između ponuditelja i korisnika po uvjetima dogovorenim između te dvije strane.
Ovo odricanje od odgovornosti vrijedi za svu poslovnu suradnju između kupca i ponuđača koja se prikazuju na internetskoj stranici Online Tržnice grada Zagreba.
Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Grad Zagreb ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
Grad Zagreb je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Online Tržnice grada Zagreba.
Grad Zagreb zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i Grada Zagreba podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Online Tržnice grada Zagreba i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Grad Zagreb nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

4. Opće odricanje od odgovornosti

Grad Zagreb nastoji držati svoje internetske stranice čistima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Stoga preporučamo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa za detekciju virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.
Grad Zagreb ne jamči da usluge ponuđene na njegovim internetskim stranicama ne sadrže greške te ne jamči dostupnost tih usluga.

5. Proizvodi

Robne marke/proizvodi prikazani na ovoj internetskoj stranici primjeri su domaćih proizvoda iz Republike Hrvatske. Svi registrirani subjekti su ujedno i registrirani proizvođači u Republici Hrvatskoj, treće strane nemaju pristup prikaza svojih proizvoda.

6. Zaštita podataka

Svi podaci prikupljeni na stranici pohranjeni su bazi podataka Grada Zagreba te se neće koristiti ni u koje druge svrhe. Grad Zagreb neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.
Kupac se slaže s time da registrirani subjekt kojem su dostavili osobne podatke, ih kontaktira kako bi uspostavili kupnju proizvoda. Registrirani subjekti ne smiju koristiti osobne podatke kupaca u niti jednu drugu svrhu.
Grad Zagreb nema uvid u podatke koje kupci šalju registriranim subjektima.
Registrirani domaći proizvođači, slažu se primati obavijesti Grada Zagreba na temu novih ažuriranja unutar Internetske stranice, preporuka načina korištenja Internetske stranice i drugih poruka i materijala koji služe za poboljšanje usluge i ponude kupcima koji posjećuju Internetsku stranicu.